Dostęp do zasobów archiwalnych - BIP - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobu archiwalnego Archiwum Zakładowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Udostępnienie materiałów archiwalnych Straży Granicznej do celów naukowych, badawczych, publicystycznych i innych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych ( Dz.U. z 2008 r., Nr 107, poz. 679 ).

 Tryb występowania o udostępnienie zasobu archiwalnego

Udostępnienie materiałów archiwalnych odbywa się na pisemne zgłoszenie zainteresowanego podmiotu. Zgłoszenie winno zawierać:

1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

2.  nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeżeli zgłoszenie  składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

3. wskazanie materiałów archiwalnych i określenie tematu, którego one dotyczą,

4. określenie celu udostępnienia materiałów archiwalnych,

5. proponowany sposób udostępnienia materiałów archiwalnych.

Do zgłoszenia należy ponadto załączyć potwierdzenie faktu prowadzenia prac o wskazanej tematyce lub pismo polecające właściwej w tym zakresie instytucji lub osoby.

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnieniem materiałów archiwalnych

Komendant Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona, po rozpatrzeniu wniosku, udostępnia przedmiotowe materiały. Zgodnie z posiadanym prawem może również:

1. odmówić lub ograniczyć udostępnianie albo reprodukowanie materiałów archiwalnych ze względu na ich zły stan fizyczny, ewentualnie żądanie przez zgłaszającego/wnioskodawcę materiałów archiwalnych wykraczających poza tematykę prowadzonych badań,

2. ustalić maksymalną liczbę jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia.

Metryczka

Data publikacji 15.06.2011
Data modyfikacji 18.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Przybylska
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Ziała WOIN
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Ziała
do góry