Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

 1. Dokumentacja w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w skład której wchodzą w szczególności:
  • Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych,
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" (wychodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wychodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wychodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wychodzące),
  • Dziennik korespondencji - rozkazy, zarządzenia, decyzje,
  • Kartoteka wydanych dokumentów: skorowidz rejestrów i rejestr wydanych dokumentów,
  • Wykaz przesyłek nadanych,
  • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
  • Karta zapoznania się z dokumentem,
  • Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych,
  • Wykaz oznaczeń dokumentów według książki ewidencji dokumentów,
  • Wykaz depozytów,
  • Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych,
  • Spis akt przekazanych,
  • Książka ewidencji dokumentów,
  • Książka ewidencji wydawnictw,
  • Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania czynności kancelaryjnych,
  • Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych,
  • Rejestr wydanych przedmiotów.
 2. Dokumentacja w sprawie zasad funkcjonowania kancelarii, obiegu informacji jawnych w Straży Granicznej w skład której wchodzą w szczególności:
  • Książka rejestrów teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
  • Skorowidz rejestrów,
  • Dziennik ewidencji nośników informacji,
  • Rejestr wydanych dokumentów,
  • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
  • Książka ewidencji pieczęci i stempli,
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wychodzące),
  • Wykaz przesyłek nadanych,
  • Dziennik korespondencji - faksy wchodzące,
  • Dziennik korespondencji - faksy wychodzące,
  • Rejestr aktów normatywnych Komendanta OSS SG,
  • Dziennik ewidencji zarządzeń, decyzji, porozumień i regulaminów KGSG, decyzji Dyrektora BP KGSG, zarządzeń, decyzji, rozporządzeń i porozumień MSWiA,
  • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
 3. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w SG, których administratorem jest Komendant OSS SG.
 4. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe.
 5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w OSS SG.
 6. Książka ewidencji sprzętu trwałego.
 7. Książka ewidencji sprzętu wydanego do użytku.
 8. Postępowania sprawdzające w skład których wchodzą w szczególności:
  • Teczki akt postępowań sprawdzających,
  • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
  • Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę, albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
  • Rejestr upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
  • Rejestr teczek oświadczeń majątkowych,
  • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • Rejestr zapytań,
  • Rejestr decyzji o cofnięciu postępowań sprawdzających,
  • Rejestr postanowień o zawieszeniu / podjęciu postępowań sprawdzających,
  • Rejestr decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających,
  • Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających.
 9. Dokumentacja prowadzona przez Służbę Zdrowia, w skład którego wchodzą w szczególności:
  • Zeszyt pokwitowań odbioru orzeczeń Rejonowej Komisji Lekarskiej,
  • Księga orzeczeń inwalidzkich RKL z jawnym skorowidzem,
  • Księga orzeczeń kandydackich RKL z jawnym skorowidzem,
  • Księga orzeczeń uszczerbkowych RKL z jawnym skorowidzem,
  •  Rejestr innych świadczeń psychologicznych,
  •  Rejestr osób opiniowanych,
  • Dziennik przekazanych wyników badań psychologicznych,
  • Rejestr wydanych zaświadczeń lekarskich dla kierowców,
  • Rejestr wydanych zaświadczeń dla funkcjonariuszy OSS SG,
  • Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników cywilnych OSS SG,
  • Skorowidz kart materiałowych,
  • Karty materiałowo – wartościowe,
  • Rejestr  dowodów obrotów materiałowych,
  • Rejestr metryk przedmiotów,
  • Rejestr wydatków budżetowych,
  • Rejestr zawartych umów i zamówień publicznych,
  • Rejestr osób objętych refundacją zakupu okularów,
 10. Rejestr skarg i wniosków OSS SG.
 11. Rejestr upoważnień do kontroli.
 12. Książka kontroli OSS SG.
 13. Książka ewidencji legitymacji służbowych.
 14. Książka ewidencji przyjętych legitymacji służbowych.
 15. Książka ewidencji znaków.
 16. Rejestr akt osobowych funkcjonariuszy Straży  Granicznej.
 17. Rejestr poleceń Komendanta OSS SG.
 18. Rejestr upoważnień Wydziału Kadr.
 19. Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy- Instruktaż stanowiskowy (Kierownictwo, zespół stanowisk samodzielnych).
 20. Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy- Instruktaż stanowiskowy ( Wydział Kadr ).
 21. Ewidencja cząstkowa wydanych skierowań na badania lekarskie.
 22. Rejestr rozkazów o wyróżnieniu.
 23. Tabela ruchu stanu osobowego pracowników cywilnych.
 24. Tabela ruchu stanu osobowego funkcjonariuszy.
 25. Rejestr Akt Osobowych pracowników Straży Granicznej.
 26. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie.
 27. Rejestr wydanych zaświadczeń.
 28. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników cywilnych.
 29. Absencja, urlopy – rejestr zwolnień lekarskich pracowników cywilnych.
 30. Rejestr wypadków przy pracy - pracownicy cywilni.
 31. Rejestr wypadków przy pracy - funkcjonariusze.
 32. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
 33. Rejestr prac narażających pracowników na działanie substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz wykaz narażonych pracowników.
 • Ewidencja pożarów.
 • Rejestr praktycznych ćwiczeń sprawdzających organizacje i warunki ewakuacji.
 • Etatyzacja podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Wykaz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 1. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych funkcjonariuszy i pracowników.
 2. Rejestr udzielonych pożyczek mieszkaniowych z FŚS OSS SG.
 3. Rejestr udzielonych zaliczek i rozliczeń zagranicznych podróży służbowych.
 4. Rejestr udzielonych zaliczek i rozliczeń krajowych podróży służbowych.
 5. Rejestr niepodjętych należności.
 6. Książka zdeponowanych przedmiotów.
 7. Dowody dot. przekazywania środków płatniczych i innych wartości.
 8. Dowody księgowe własne i obce rejestr otrzymanych rachunków.
 9. Rejestr zamówień publicznych.
 10. Rejestr wpływających ofert.
 11. Rejestr umów Sekcja Zamówień Publicznych.
 12. Rejestr zawartych umów OSS SG.
 13. Rejestr przeprowadzonych przez Sekcję Zamówień Publicznych rozpoznań rynku w celu udzielenia zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 14. Dowody księgowe własne i obce – Rejestr należności.
 15. Dowody księgowe własne i obce – Rejestr odsetek, rejestr wystawionych wezwań do zapłaty.
 16. Rejestr wewnętrznych dowodów księgowych. Noty księgowe.
 17. Rejestr sprzedaży VAT.
 18. Rejestr zakupów VAT.
 19. Ewidencja i dokumentacja dot. VAT. Rejestr sprzedaży VAT.
 20. Ewidencja i dokumentacja dot. VAT. Rejestr zakupów VAT.
 21. Zbiór kartotek zasiłkowych dot. pobytu na zwolnieniach lekarskich.
 22. Program komputerowy – PŁATNIK.
 23. Program komputerowy – FT ZUS.
 24. Program komputerowy – FT PŁACE.
 25. Rejestr – Przejazd funkcjonariuszy OSS SG na koszt MSWiA.
 26. Rejestr – Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy OSS SG.
 27. Rejestr należności dot. szkód. Roszczenia SG za wyrządzone szkody przez osoby fizyczne i prawne.
 28. Rejestr szkód. Roszczenia SG za wyrządzone szkody przez osoby fizyczne i prawne.
 29. Rejestr wewnętrzny dowodów księgowych. Polecenia księgowania – przelewy.
 30. Rejestr wewnętrzny dowodów księgowych. Polecenie księgowania.
 31. Rejestr PKZP. Książka kont szczegółowych PKZP – pracownicy cywilni. Tom I.
 32. Rejestr PKZP. Książka kont szczegółowych PKZP – emeryci Tom II.
 33. Rejestr PKZP. Książka kont szczegółowych PKZP – funkcjonariusze Tom II.
 34. Program komputerowy –FT - FK System finansowo-księgowy.
 35. Program komputerowy – FT Środki trwałe.
 36. Książka ewidencji wydanych zaświadczeń po ukończeniu szkolenia.
 37. Księga inwentarzowa księgozbioru.
 38. Książka ewidencji wydawnictw dokumentacji technicznej - Mapy.
 39. Książka ewidencji wydawnictw dokumentacji technicznej - Paszporty.
 40. Księga inwentarzowa księgozbioru OSS SG - Broszury.
 41. Księga inwentarzowa księgozbioru OSS SG – Płyty CD, Kasety HVS.
 42. Ewidencja zbiorów bibliotecznych - ewidencja  pomocnicza księgozbioru biblioteki – Mapy OSS SG.
 43. Rejestr wpływów Biblioteki OSS SG.
 44. Ewidencja zbiorów bibliotecznych. Ewidencja pomocnicza księgozbioru biblioteki OSS SG.
 45. Dziennik biblioteki OSS SG.
 46. Rejestr czytelników korzystających z czytelni.
 47. Skorowidz rejestrów wydanych dokumentów.
 48. Wykaz dopłat do wypoczynku pracowników cywilnych OSS SG w Lubaniu.
 49. Rejestr świadczeń socjalnych z funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych  OSS SG w Lubaniu.
 50. Rejestr kart materiałowych.
 51. Karta materiałowa ilościowo - wartościowa.
 52. Rejestr dowodów obrotów materiałowych.
 53. Książka ewidencji sprzętu.
 54. Rejestr umów.
 55. Rejestr postępowań.
 56. Rejestr ofert.
 57. Rejestr paszportów kabli, kanalizacji kablowej, rozdzielnicy, szafki.
 58. Książka ewidencji sieci kablowej.
 59. Rejestr zleceń pracy.
 60. Rejestr książeczek narzędziowych.
 61. Książka ewidencji systemów i programów.
 62. Dokumentacja prowadzona przez WTiZ, w skład którego wchodzą w szczególności:
 • Rejestr zawartych umów i zleceń,
 • Rejestr dowodów księgowych,
 • Rejestr szkód,
 • Rejestr obrotów dowodów materiałowych,
 • Książka ewidencji środków trwałych,
 • Książka ewidencji opału,
 • Rejestr protokołów,
 • Rejestr zawartych umów i zamówień,
 • Karty materiałowe,
 • System Gospodarki Materiałowej Ft_GM,
 • Dziennik wydatków i limitów budżetowych,
 • Dziennik ewidencji wydanych decyzji w sprawie świadczeń mieszkaniowych,
 • Rejestr oświadczeń mieszkaniowych dotyczących równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • Rejestr teczek lokali mieszkalnych,
 • Rejestr lokali mieszkalnych,
 • Rejestr wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,
 • Książka ewidencji sprzętu i materiałów trwałych,
 • Książka sprzętu kulturalno – oświatowego,
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego,
 • Książka ewidencji sprzętu przedmiotów mundurowych,
 • Książka ewidencji sprzętu żywnościowego,
 • Książka osób podlegających zameldowaniu – Lubań,
 • Dowody księgowe własne i obce,
 • Książka meldunkowa internat OSS SG,
 • Zakwaterowanie w internacie książka meldunków,
 • Książka usterek i napraw,
 • Rejestr wydanych książek pracy konserwatora oraz wystawionych protokołów wytwórczości.
 • Książki ewidencji  sprzętu w użytkowaniu,
 • Książka prac spawalniczych ( niebezpiecznych pożarowo).
 • Skorowidz numerów ewidencyjnych sprzętu inżynieryjno-technicznego,
 • Skorowidz narzędziowni,
 • Album ewidencji nieruchomości OSS SG,
 • Album ewidencji nieruchomości zbytych OSS SG,
 • Ewidencja pomocnicza - Książka ewidencji środków trwałych sekcji,
 • Książka pomocnicza - Ewidencji  nieruchomości OSS SG,
 • Rejestr należności dowody księgowe własne i obce,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr metryk przedmiotów,
 • Książka ewidencji materiałów zużytych do oprawiania /laminowania/ powielania,
 • Książka ewidencji materiałów jednorazowego użytku,
 • Książka ewidencji części zamiennych kbkAKMS,
 • Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia,
 • Książka ewidencji części zamiennych Cz-75, P-83, P-64, Glock,
 • Książka ewidencji narzędzi,
 • Książka ewidencji części zamiennych PK/PKM,
 • Książka ewidencji części zamiennych P-99, PM-98,
 • Książka konserwacji sprzętu,
 • Książka ewidencji  sprzętu materiałów, paliwa,
 • Książka ewidencji materiałów; oleje, smary, płyny specjalne,
 • Książka ewidencji produktów naftowych i sprzętu MPS,
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego w magazynie i stacji paliw,
 • Książka ewidencji sprzętu MPS w użytkowaniu,
 • Książka ewidencji wyposażenia magazynu,
 • Książka ewidencji mienia depozytowego,
 • Książka dowodów materiałowych magazynu samochodowego,
 • Książka ewidencji MPS, produkty naftowe i zbiorniki, pomiary w zbiornikach,
 • Dziennik dowodów materiałowych magazynu samochodowego,
 • Książka główna ewidencji MPS,
 • Książka ewidencji paliwa na sprzęcie technicznym w użytkowaniu w KG analityka,
 • Książka ewidencji paliwa w sprzęcie technicznym,
 • Realizacja zakupów MPS,
 • Rejestr protokołów MPS,
 • Rejestr dowodów, obrotów materiałowych,
 • Książka ewidencji sprzętu MPS,
 • Książka ewidencji sprzętu samochody patrolowo - szosowe,
 • Książka ewidencji sprzętu samochody ciężarowo - osobowe,
 • Książka ewidencji sprzętu samochody patrolowo - terenowe,
 • Książka ewidencji sprzętu motocykle, skutery śnieżne, pojazdy typu ATV,
 • Książka ewidencji sprzętu urządzenia i narzędzia,
 • Rejestr wykonywanych obsług i napraw technicznych pojazdów,
 • Książka ewidencji sprzętu znajdującego się na wyposażeniu PSO,
 • VAT ewidencja sprzedaży,
 • Książka konserwacji sprzętu,
 • Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy,
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku,
 • Książka ewidencji sprzętu - materiałów w jednostce użytkującej,
 • Rejestr wydanych książek kontroli pracy pojazdu,
 • Sumariusz efektywności zużycia MPS, samochody, motocykle, skutery, ATV, przyczepy, agregaty, maszyny robocze,
 • Książka magazyn sprzęt sportowy,
 • Rejestr kart materiałowych,
 • Książka magazyn sprzęt kulturalno - oświatowy,
 • Książka magazyn dydaktyka,
 • Rejestr zawartych zamówień,
 • Książka magazyn sprzęt szkoleniowy,
 • Książka druków ścisłego zarachowania,
 • Książka magazyn druki,
 • Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów przychodo - rozchodowych,
 • Książka magazynowa druki biblioteczne,
 • Zeszyt kontroli magazynu,
 • Eksploatacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń łączności - książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy,
 • Stan sprzętu urządzeń – książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku,
 • Wyposażenie – książka ewidencji sprzętu – materiałów w jednostce użytkującej,
 • Rejestr postępowań wyjaśniających w sprawie szkód,
 • Rejestr protokołów sekcji technicznej WTiZ OSS SG w Lubaniu,
 • Rejestr zleconych usług,
 • Rejestr szkód, roszczeń za wyrządzone szkody,
 • Książka ewidencji wypadków drogowych,
 • Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy,
 • Eksploatacja pojazdów mechanicznych – książka ewidencji wyjazdów pojazdów OSS SG w Lubaniu,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń do kierowania pojazdami,
 • Książka ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych OSS SG w Lubaniu,
 • Książka ewidencji numerów wewnętrznych pojazdów mechanicznych OSS SG w Lubaniu,
 • Książka ewidencji numerów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych OSS SG w Lubaniu,
 • Gospodarka mundurowa i żywnościowa:
  • Rejestr otrzymanych faktur – dowody księgowe własne i obce,
  • Rejestr sprzedaży – ewidencja i dokumentacja dotycząca VAT,
  • Rejestr – dokumentacja rozchodowo – przychodowa,
  • Rejestr faktur,
  • Rejestr kart mundurowych funkcjonariuszy SG w służbie stałej i przygotowawczej,
  • Rejestr kart wyposażenia osobistego pracowników cywilnych,
  • Rejestr dowodów materiałowych,
  • Rejestr zawartych umów, zamówień (dostaw),
  • Rejestr szkód.

Metryczka

Data publikacji 27.09.2011
Data modyfikacji 04.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Gradecki
Osoba udostępniająca informację:
Adam Gradecki Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Adam Gradecki
do góry