Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona. 

 

Zasady udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania  będących w posiadaniu Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

 

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej (www.bip.oss.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP OSS”;
  • udostępniona w inny sposób niż w BIP OSS (np. zamieszczona w serwisie internetowym Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
  • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.  

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 

-  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP OSS oraz serwisie internetowym:

 

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP OSS nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

  • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej”,
  • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie  w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  •  nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej

 

 -  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

 

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej określi warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

 

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

 

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

IV. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania na wniosek

 

Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

 

Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ul. Wojska Polskiego 2

59-800 Lubań

 

1.    W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2.    Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy  o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Zasady i tryb  udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania zostały szczegółowo unormowane w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 27.02.2012
Data modyfikacji 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Gradecki
Osoba udostępniająca informację:
Adam Gradecki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Chmura
do góry