Przedmiot działalności i kompetencje

Ośrodek może prowadzić szkolenia dla:

 1. służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
 2. innych niż wymienione w pkt 1 organów i podmiotów krajowych; 
 3. zagranicznych służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Ośrodek może współpracować z:

 1. jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej; 
 2. krajowymi uczelniami, instytucjami i organizacjami naukowymi oraz jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty; 
 3. organami państwowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, w tym z organami i jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej; 
 4. organizacjami pozarządowymi;
 5. zagranicznymi służbami, organami i instytucjami wykonującymi zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, szkołami wyższymi i innymi instytucjami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Do zadań Ośrodka należy, w szczególności: 

 1. prowadzenie szkolenia podstawowego; 
 2. prowadzenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej; 
 3. realizowanie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej z uwzględnieniem podziału obszarów szkoleń zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej; 
 4. kształtowanie u słuchaczy umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy podczas wykonywania obowiązków służbowych; 
 5. wyrabianie u słuchaczy nawyku samokształcenia poprzez wdrażanie do systematycznego uzupełniania i pogłębiania uzyskanej wiedzy; 
 6. kształtowanie u słuchaczy poczucia odpowiedzialności za państwo polskie i poszanowania praw człowieka; 
 7. udzielanie pomocy szkoleniowej i innej jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej w celu zapewnienia realizacji zadań przez te jednostki i komórki; 
 8. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji nieetatowego pododdziału odwodowego centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej; 
 9. organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do służby w Straży Granicznej na zasadach określonych w przepisach w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej; 
 10. dokonywanie na potrzeby Straży Granicznej centralnego zakupu psów do celów służbowych, a także sprzętu tresurowego dla tych psów.

Metryczka

Data publikacji 09.07.2018
Data modyfikacji 09.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Chmura OSS SG
Osoba modyfikująca informację:
Anna Chmura
do góry